Windgroep

Coöperatie Deltawind is steeds van mening geweest dat het voor het eiland beter is om vroegtijdig mee te denken over de mogelijkheden voor windenergie. Alleen als je meedenkt, kun je ontwikkelingen beïnvloeden. Want voorlopig is er geen beter alternatief voor duurzame opwekking dan windenergie. Om die reden is Deltawind al in 2011 in gesprek gegaan met lokale initiatiefnemers van windenergie om te komen tot een gezamenlijk plan.
 

Wat Deltawind betreft heeft dit twee doelen:

 

Coöperatie Windgroep

Dit heeft er toe geleid dat Deltawind samen met Eneco het initiatief heeft genomen om te komen tot bundeling van alle lokale initiatieven, wat al snel 'Windgroep Goeree-Overflakkee' is gaan heten. De Windgroep heeft in 2012 gewerkt aan de voorwaarden voor samenwerking en is in gesprek gegaan met de overheden. Begin 2013 is de Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee U.A. officieel opgericht. Deelnemers in de Windgroep zijn, naast Eneco en Deltawind, ook Nuon, Staatsbosbeheer en een tiental initiatieven van lokale agrariërs. Alle deelnemers aan de Windgroep hebben bovenstaande uitgangspunten onderschreven in een intentieverklaring. Eind 2017 is het besluit tot opheffen van de Windgroep Goeree-Overflakkee genomen. 

Voor vragen over de Windgroep Goeree-Overflakkee kunt u een e-mail sturen naar info@deltawind.nl

Samenwerking met overheden

Eind 2012 is er door de gemeente en de provincie een Bestuursakkoord getekend, waarin onder meer staat dat er gestreefd wordt naar realisatie van 260MW aan windturbines voor 2020. In het verlengde van deze overeenkomst is er in 2013 een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Windgroep, gemeente en  provincie, met als doel deze 260MW ook werkelijk te realiseren. De eerste stappen als resultaat van deze samenwerking zijn:

 

Voortgang ruimtelijke proces

De provincie en de gemeente hebben begin 2014 beide een structuurvisie ter inzage gelegd. Tot medio februari kon een zienswijze worden ingediend. Om de bevolking te informeren hebben er vier informatieavonden plaatsgevonden: drie inloopavonden voor bewoners (georganiseerd door de gemeente) en een avond voor belangengroeperingen (georganiseerd door de Windgroep).
Op 19 juni 2014 heeft de Gemeenteraad ingestemd met de partiële herziening van de lokale structuurvisie. Daarmee is vastgelegd waar nieuwe windlocaties ontwikkeld mogen worden. Op 9 juli 2014 nam Provinciale Staten het besluit over de Nota Ruimte en Mobiliteit.

In 2014 is gestart met de flora & faunaonderzoeken. In 2015 is voor drie van de vier concentratiegebieden gestart met het projectMER onderzoek om te komen tot bestemmingsplanwijziging en vergunningaanvragen.


 

 
 
Duurzaam gedreven Deltawind
@Deltawind1: ECN onderzoekt hoe grootschalige zon-pv mooie plek krijgt in leefomgeving. https://t.co/47v2M9cjGc
24 uur geleden
Bekijk meer tweets
 
Actueel nieuws
Voor zowel Windpark Blaakweg als Windpark Suyderlandt ontvingen we afgelopen week het bericht dat de SDE+- subsidie is toegekend. Hiermee wordt de basis gelegd voor de verdere…
Bekijk al het nieuws
 
DeltawindLid worden

Wilt u bijdragen aan de realisatie van duurzame energie op Goeree-Overflakkee en bovendien geld verdienen wanneer het waait? Word dan lid van Deltawind!

Lid worden