Visie, missie, beleid

Visie

Coöperatie Deltawind levert een substantiële bijdrage aan de door de overheid gestelde doelstellingen op het gebied van opwekking van duurzame energie en verantwoord energieverbruik. Zij benut hiertoe zoveel mogelijk de fysieke omgeving van Goeree-Overflakkee. Deltawind zorgt voor een consistent duurzaam beleid in een omgeving van wisselende politieke prioriteiten. Het afnemende rentmeesterschap, de voortgaande klimaatverandering, de eindigheid van de fossiele brandstoffen en de groei van de wereldbevolking blijven onveranderd aanleiding voor Deltawind om zich in te spannen voor een mentaliteitsverandering rond energiegebruik en om de opwekking van duurzame energie te realiseren.

Deltawind werkt met realisme en daadkracht aan zelfvoorziening op het gebied van energie, waarbij ze in haar handelen oprecht rekening houdt met de gevolgen hiervan op de aarde, de mensen en de samenleving. Daarmee wil ze een lichtend voorbeeld zijn. In ambitieuze  projectideeën zet zij zich in voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Vanzelfsprekend werkt zij aan een groot ledental, politiek draagvlak en intensieve samenwerking met doelgroepen. Deltawind is daarin een gewilde partner.

Deltawind beschikt over een goede organisatie met financieel rendement, die projectmatig goed weet te presteren. Zij zoekt de grenzen van het mogelijke op en verlegt deze, met durf en gedrevenheid, maar ook met realiteitszin en de voeten in de klei. Deltawind werkt (boven)lokaal met anderen samen en heeft een sterk imago opgebouwd dat wordt gekenmerkt door samenwerking en vertrouwen.

Missie

Deltawind is een professionele coöperatieve vereniging, die zich richt op verantwoord energiegebruik en opwekking van duurzame energie op Goeree-Overflakkee. Samen met onze directe omgeving stimuleert en realiseert zij CO2-reductie. Volgende generaties èn de huidige maatschappij plukken hiervan de vruchten.

Voor de leden is zij een middel om gezamenlijk inhoud te geven aan bewustwording van de noodzaak tot energie-efficiëntie en duurzame energie. Samen met haar leden verstrekt de coöperatie op actieve wijze informatie aan haar omgeving over nut en noodzaak van een energietransitie.

Deltawind kiest voor rentmeesterschap en werkt daartoe samen met anderen. Zij wil het gedrag in de samenleving beïnvloeden door het bewustzijn van mogelijkheden voor een niet op fossiele en nucleaire brandstoffen gebaseerde energievoorziening te vergroten. Ze is een eerlijke en betrouwbare partner en heeft respect voor mens en natuur. Ze gaat zorgvuldig om met de aan haar toevertrouwde middelen.

Deltawind wil een van de meest vooruitstrevende en innovatieve organisaties zijn op het gebied van duurzame energiehuishouding in haar wijde omgeving.

Beleid

Het bedrijfsbureau en het bestuur bereiden nieuwe ontwikkelingen voor en leggen deze voor aan de ledenvergadering. De uitvoering ligt bij het bestuur en het bedijfsbureau.

Ledenraadpleging

In december 2012 heeft een bijzondere ledenraadpleging plaatsgevonden rondom de Visie en Missie van de coöperatie, zoals die in 2006 was vastgesteld. Tijdens deze raadpleging is uitgebreid besproken wat naar de mening van de aanwezige leden de belangrijkste ontwikkelingen zouden moeten zijn. De uitkomsten bevestigden de al ingezette lijn en scherpten deze op een aantal punten verder aan. Ze gaven geen aanleiding om de Visie en Missie te herzien.

 
 
Duurzaam gedreven Deltawind
@Deltawind1: Hoofdlijnen Klimaatakkoord: 18 tot 24 gigawatt windenergie in 2030. https://t.co/WfbCuUwkKV
Bekijk meer tweets
 
Actueel nieuws
De toewijzingsprocedure van de obligaties van Windpark Krammer is afgerond. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor obligaties van Windpark Krammer, heeft inmiddels een mail…
Bekijk al het nieuws
 
DeltawindLid worden

Wilt u bijdragen aan de realisatie van duurzame energie op Goeree-Overflakkee en bovendien geld verdienen wanneer het waait? Word dan lid van Deltawind!

Lid worden