image

COÖPERATIE DELTAWIND

info@deltawind.nl
T 0187 - 470 544

Postadres

Postbus 311
3240 AH Middelharnis

Bezoekadres

Boezemweg 13X
3255 MC Oude-Tonge

Wat doet Deltawind met mijn obligatie?

Wij blijven doen wat we altijd hebben gedaan met de ledenleningen: projecten ontwikkelen die Goeree-Overflakkee verduurzamen. Wanneer de windparken die nu in ontwikkeling zijn, gereed zijn zullen we nieuwe projecten oppakken. Zo onderzoeken we onder andere nu de mogelijkheden van waterstof en van energie uit zeewier. Met een obligatie in de coöperatie draagt u bij aan projecten, die de coöperatie ontwikkelt. Ieder jaar presenteren we onze plannen en kunt u als lid beoordelen of u daar nog steeds aan wilt bijdragen.

Wat is een obligatie?

Een obligatie is een schuldbewijs (in dit geval van Deltawind aan u) dat u recht geeft op rente en terugbetaling van het bedrag dat u aan obligaties van ons heeft gekocht.

Moet ik kosten betalen voor het aanschaffen van obligaties?

Deltawind rekent eenmalig 1,5% emissiekosten, Anders gezegd: bij aankoop van één obligatie betaal je € 1,50 voor de transactie, registratie en verdere administratie gedurende de hele looptijd.

Wat is de looptijd van een obligatie?

De looptijd van een obligatie is onbepaald.

Is het rentepercentage gegarandeerd?

Nee, het percentage staat niet vast. Op het moment van uitgifte zal het rentepercentage 6% zijn.  Evenals bij de leningen het geval was, zal in de volgende jaren de windex (hoe hard het heeft gewaaid in een jaar) bepalen welk rentevoorstel er aan de ledenvergadering wordt gedaan. De Algemene Ledenvergadering beslist.

Welke risico’s zijn er verbonden aan Obligaties Deltawind?

Aan een investering zijn altijd risico’s verbonden. Wanneer de coöperatie failliet gaat, heeft de bank voorrang op de obligatiehouders.  Wanneer de inkomsten tegenvallen kan het rendement naar beneden worden bijgesteld, of kan een deel van de obligaties worden terugbetaald. En het is mogelijk dat we niet op ieder gewenst moment uw Obligatie kunnen terugkopen.

Het is dan ook belangrijk dat u goed begrijpt welke dat zijn bij Obligaties Deltawind. Hier kunt u meer over lezen in het Informatiedocument (AFM).

Ben ik als obligatiehouder ook aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie na een faillissement?

Nee, de coöperatie heet voluit Coöperatie Deltawind u.a. Hierbij staat u.a. voor uitgesloten aansprakelijkheid. Dit betekent dat leden van de coöperatie uitgesloten zijn van aansprakelijkheid. Dit is ook opgenomen in de Statuten van de coöperatie onder artikel 13 Aansprakelijkheid “De leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de vereniging, noch tijdens hun lidmaatschap noch later, noch voor een tekort in geval van een ontbinding of een gerechtelijke vereffening.”
Meer informatie over de risico’s van een obligatie vind je onder de vraag: Welke risico’s zijn er verbonden aan Obligaties Deltawind?

Hoe kom ik te weten hoe Deltawind er financieel voor staat?

Deltawind verstrekt jaarlijks een begroting, tevens jaarplan, en de financiële jaarrekening aan de Obligatiehouders. Deltawind is verder verplicht belangrijke omstandigheden voor de Obligatiehouder in het kader van de Overeenkomst aan Obligatiehouder te laten weten, zoals wijzigingen van adres en statuten, of wanneer zich financiële problemen voordoen. Alle mededelingen aan de Obligatiehouder worden per e-mail gedaan op het bij Deltawind bekende e-mailadres, met uitzondering van het jaarlijkse renteoverzicht. Slechts in uitzonderingsgevallen kan, op verzoek, hier van afgeweken worden.

Waar vind ik de juridische documenten betreffende Obligaties Deltawind?

In de Obligatievoorwaarden Coöperatie Deltawind en het door de AFM verplichte Informatiedocument.

Is deze Obligatielening  getoetst door de Autoriteit Financiële Markten (AFM)?

De uitgifte is wel aan de AFM gemeld, maar niet getoetst.  De ledenvergadering van de coöperatie heeft er, op advies van het bestuur, voor gekozen om de obligatielening zo in te richten dat er geen toestemming nodig is van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Het geld was immers al uitgeleend aan de coöperatie.  Dit heeft wel als gevolg dat de obligatielening onder de  €5.000.000,- moet blijven, oftewel 49.999 obligaties van €100,-.

Kan ik lid worden of blijven van Deltawind zonder dat ik obligaties Deltawind bezit? 

Ja hoor. Ook wanneer u geen obligaties van de coöperatie heeft, kunt u lid blijven en meedoen aan activiteiten en aanbiedingen van de coöperatie.  Nieuwe leden vragen wij om eenmalig € 50,- entreegeld over te maken.

Is het altijd mogelijk om meer obligaties te kopen?

Ieder jaar stelt het bestuur vast hoeveel geld er nodig is en hoeveel nieuwe obligaties er worden uitgegeven en hoeveel obligaties kunnen worden teruggekocht. U kunt dus niet op ieder willekeurig moment obligaties kopen.

Is het altijd mogelijk om mijn obligaties terug te verkopen?

In principe wel, tenzij de financiële situatie van de coöperatie dat niet toelaat. Ieder jaar stelt het bestuur vast hoeveel geld er nodig is en hoeveel nieuwe obligaties er worden uitgegeven en hoeveel obligaties kunnen worden teruggekocht. Ook kan het bestuur besluiten om tijdelijk maximaal 20% in 5 jaar terug te betalen. Zo was dat ook bij de leningen geregeld, maar in de praktijk is gebleken dat terugbetalen altijd mogelijk was.

Ik ben nog geen achttien jaar, mag ik dan wel obligaties kopen?

Ieder lid (18 jaar of ouder) of aspirant lid (jonger dan 18 jaar) van Deltawind kan Obligaties in de coöperatie aankopen en wordt daarmee naast lid ook Obligatiehouder. Een aspirant lid heeft hiervoor wel schriftelijke toestemming van zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger nodig en mag maximaal tien obligaties kopen.

Kan ik mijn obligaties ook aan iemand anders verkopen of schenken?

De Obligatiehouder kan een Obligatie overdragen aan een (aspirant-)lid van Deltawind dan wel aan een derde, zijnde een inwoner van Goeree-Overflakkee. In geval deze derde nog geen lid is van Deltawind zal hij/zij dat moeten worden. In beide gevallen kan de overdracht alleen plaatsvinden als degene die de Obligaties overneemt ook alle rechten en verplichtingen behorende bij de Obligatie overneemt én Deltawind hiervoor toestemming heeft gegeven.

Wat gebeurt er met mijn obligaties wanneer ik kom te overlijden?

Overdracht is ook mogelijk in geval van overlijden van de Obligatiehouder. Wanneer de erfgenamen niet in aanmerking komen voor overname, zal Deltawind de Obligaties vervroegd aflossen.

Mag ik mijn obligaties houden wanneer ik verhuis naar een plaats buiten Goeree-Overflakkee? 

Ja, dat mag. Zo lang u lid blijft kunt u uw obligaties houden.

Belasting

De Obligaties Deltawind vallen niet onder de door de Belastingdienst aangewezen Groenfondsen. Uw obligatie is vermogen. De waarde moet u invullen bij Box 3. Voor de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2019, geeft u de waarde van uw obligatie(s) per 1 januari 2019 op. De ontvangen rente hoeft u niet op te geven. Meer hierover lees je in dit bericht.  Meer informatie: www.belastingdienst.nl.

Deltawind produceert energie uit wind, maar wij zijn geen leverancier. Toch is het mogelijk om de energie die we produceren bij Windpark Battenoert af te nemen, via het platform Vandebron.

 

In de chemische industrie wordt heel veel fossiele waterstof gebruikt. De energie manier om de chemische energie te verduurzamen is groene waterstof aanvoeren. Om dat te kunnen doen moeten we dat ontwikkelen. Dit kan alleen maar als we ermee aan de slag gaan.

In Stad aan’t Haringvliet onderzoeken we samen met bewoners of waterstof een goed alternatief is voor aardgas.

Het is nog niet duidelijk of dit voor Stad aan’t Haringvliet een haalbare oplossing is. Maar door deze optie te onderzoeken kunnen we belemmeringen opsporen en proberen oplossingen te bedenken. Dat zijn we nu aan het doen.

STAAT HET ANTWOORD OP UW VRAAG ER NIET BIJ?

Neem dan contact met ons
op via info@deltawind.nl

up